Merknader til offentlig ettersyn av detaljregulering for Vaulaberget

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Sola Kommune behandler forslag til detaljregulering for Vaulaberget parkering ved Stavanger lufthavn Sola. Begrunnelsen for planforslaget er at Sola kommune ønsker å tilrettelegge for konkurranse fra private aktører om parkeringstilbudet ved lufthavnen. Stavanger lufthavn Sola er i dag den eneste av de fire største lufthavnene i Norge hvor det er monopol på parkering.

Konkurransetilsynet er opptatt av at det så langt det lar seg gjøre finnes virksom konkurranse i markedene. Normalt vil virksom konkurranse ha en positiv effekt for forbrukerne i form av bedre og billigere produkter og tjenester. Tilsynet mener videre at hensynet til virksom konkurranse bør vektlegges når de politiske myndighetene fatter sine beslutninger i forbindelse med planprosesser om parkering.

Analyser viser at den mest trafikkskapende reiseformen til og fra lufthavnen er henting og levering (såkalt "kiss & fly"), ettersom dette genererer to bilturer per flyreise. De topografiske og demografiske forholdene i tilknytning til lufthavnen medfører at kollektivtransport for mange ikke er et attraktivt nok transportalternativ. Økt kollektivtilbud synes derfor, etter Konkurransetilsynets oppfatning, å være lite treffsikkert som eneste virkemiddel for å redusere "kiss & fly"-trafikken. Dersom brukerne av langtidsparkering er prissensitive, vil en prisreduksjon føre til at noen av dem som tidligere valgte "kiss & fly" i stedet vil velge å benytte seg av tilbudet om langtidsparkering. Etter Konkurransetilsynets oppfatning kan det foreliggende planforslaget på den måten også ivareta hensynet til miljøet.

Sist endret: