Høringsuttalelse - forslag til revidert kapittel 1 i avfallsforskriften om EE-avfall

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet har avgitt høringsuttalelse til Miljødirektoratets
forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og
elektronisk avfall (EE-avfall). Regelverksendringene har til formål å
implementere det nye WEE-direktivet (2012/19/EU) i norsk rett, samt å sikre
et stabilt innsamlingssystem for EE-avfall over hele landet.

Konkurransetilsynet mener at høringsforslaget ikke i tilstrekkelig grad
adresserer de utfordringer som dagens rammeverk for EE-avfall og
produsentansvar representerer. Regelverket vil fortsatt være svært
komplisert med reguleringer ned på detaljnivå, og utgjøre en vesentlig
etableringsbarriere for nye aktører.  Selv om det er enkelte positive
elementer i høringsforslaget, vil det fortsatt være insentiver til
fløteskumming og over- og underoppfyllelse av innsamlingsforpliktelser som
medfører perverse konkurranseinsentiver. Utfordringene knyttet til å legge
til rette for kostnadseffektive innsamlingsløsninger er heller ikke i
tilfredsstillende grad løst. I tillegg er det etter Konkurransetilsynets
oppfatning en inkonsistens mellom ansvar og rettigheter knyttet til
avfallet, noe som bidrar til å undergrave systemets bærekraft ytterligere.

I høringssvaret drøftes det også om det er mulig å løse de utfordringene
som det eksisterende og foreslåtte rammeverket representerer.
Konkurransetilsynet mener at det må skje innenfor et regelverk som er mer
proporsjonalt i forhold til målsettingen, samtidig som det i størst mulig
grad legges til rette for konkurranse og kostnadseffektive løsninger. For å
oppnå dette er det etter tilsynets oppfatning nødvendig å tenke helt nytt.
Her kan det med fordel ses hen til tilnærminger i andre land.

Sist endret: