Høringsuttalelse - forslag til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet at dagens eierskapstak på 20 prosent av aksjekapitalen eller stemmene i børs eller verdipapirregister erstattes av en egnethetstest av erverv over gitte terskelverdier.

Konkurransetilsynet er positiv til Finanstilsynets forslag om å ikke videreføre vektleggingen av konkurransemessige forhold i egnethetsvurderingen, da Konkurransetilsynet er av den oppfatning at det er konkurransemyndighetene som er nærmest til å vurdere de konkurransemessige virkningene av endringer i eierskap. Finanstilsynets forslag vil tydeliggjøre kompetansefordelingen mellom konkurransemyndighetene og Finansdepartementet, i de tilfeller hvor eierkontrollreglene for børser eller verdipapirregistre og konkurranselovgivningen benyttes parallelt.

Sist endret: