Opplysninger

Høringsuttalelse - forslag om opphevelse av fullsortimentskravet for legemiddelgrossister og tiltak for å sikre forsyningssikkerheten for legemidler

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet gir i høringsuttalelsen støtte til forslaget fra Statens legemiddelverk om å fjerne fullsortimentskravet for legemiddelgrossister.

Sist endret: