Høring – forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett (offentligrettslige bestemmelser) mv

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Det er Konkurransetilsynets oppfatning at det ut fra konkurransehensyn er mange positive sider ved det nasjonale betalingskortsystemet BankAxept. BankAxept åpner for at alle aktører med banklisens i Norge kan ta del i et nasjonalt betalingskortnettverk med stor utbredelse. Dette har en positiv virkning på konkurransen mellom bankene ved at mindre og nyetablerte banker får anledning til å tilby kortprodukter på lik linje med allerede etablerte og større banker.

Selv om det er flere positive sider ved BankAxept er det samtidig noen konkurransemessige utfordringer knyttet til systemet, som i første rekke har sammenheng med eierstrukturen. BankAxept eies av bankforeningene, men driftes i henhold til rammeavtale av Bankenes Betalingssentral AS (BBS) gjennom BBS Infrastruktur. Konkurransetilsynet mener at eierstrukturen i BankAxept-systemet kan bidra til svekket konkurranse i markeder knyttet til betalingskort, blant annet ved at eierne kan ha insentiver til å diskriminere eksterne aktører. Dermed kan muligheten for at potensielle konkurrenter etablerer virksomhet på et eller flere ledd i verdikjeden svekkes, hvilket kan føre til både høyere priser og kvalitativt dårligere produkter.

Sist endret: