Høringsuttalelse - NOU 2009: 2 - Kapital og organisasjonsforhold i sparebanksektoren mv

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet mener prinsipielt at foretak som konkurrerer om de samme kundene på de samme markedene bør være undergitt like rammevilkår. Ettersom dette i det vesentlige er tilfelle for sparebankene og forretningsbankene er det positivt at lovforslaget har til formål å gi likere rammebetingelser for disse foretaksformene. Lovforslaget åpner for strukturelle tilpasninger i sparebanknæringen som legger til rette for mer rasjonell tilspasning av sparebankenes eierstruktur og drift, noe som kan føre til mer effektiv ressursutnyttelse.

På denne bakgrunn er Konkurransetilsynet positiv til forslaget.

Sist endret: