Opplysninger

Forslag til endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Regjeringen ved Miljøverndepartementet foreslår et system for klimagasskvoter som skal bidra til å få ned Norges utslipp av klimagasser, og som skal være et viktig element i oppfyllelsen av den norske utslippsforpliktelsen under Kyotoprotokollen for 2008-2012.

Konkurransetilsynet har vurdert forslaget og har noen kommentarer. Kommentarene tar utgangspunkt i at klimapolitikken bør vurderes ut fra sentrale målsettinger om styrings- og kostnadseffektivitet.

Sist endret: