Opplysninger

Høring - Skattemessig behandling av utbytte fra samvirkeforetak

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet stiller seg positiv til Finansdepartementets forslag til hvordan etterbetaling fra samvirker bør behandles skattemessig. Tilsynet er prinsipielt sett enig i Finansdepartementets faglige vurdering om at fradrag for etterbetaling som utbetales til medlemmene skal begrenses til etterbetaling som skriver seg fra inntekt fra foretakets medlemsomsetning. Etterbetaling utover dette er i utgangspunktet ikke å anse som fradragsberettiget, og bør derfor behandles som utbytte i samsvar med gjeldende rett.

 

Sist endret: