Opplysninger

Høyring - Endring i forskrift 2003-08-14 nr 1053 om omsetning o.a. av visse reseptfrie legemidlar utanom apotek

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet er positiv til den føreslåtte endringa om å fjerne kravet om særskilt løyve i § 3 i forskrifta og erstatte det med heimel for Statens legemiddelverk til å nedleggje forbod mot omsetning overfor verksemder som ikkje vert sett på som skikka.
Sist endret: