Høring - utkast til forskrift om avgifter på flysikringstjenester - gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 av 6. desember 2006 om fastsettelse av felles avgiftsordning for flysikringstjenester

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Det finnes i dag bare én norsk forskrift for luftfartsavgifter, det årlige takstregulativet for
Avinor AS som er fastsatt med hjemmel i luftfartsloven § 7-26. I tillegg er det ventet at departementet i løpet av høsten vedtar en tilsvarende avgiftsforskrift for Moss lufthavn, Rygge. Ved utformingen av gjennomføringsforskriften har departementet søkt å samordne takstregulativene for Avinor og Moss lufthavn, Rygge med EUs nye avgiftsforordning for flysikringstjenester.

Konkurransetilsynet oppfordrer til at det foretaes en avveining mellom hensynet til
kryssubsidiering i Avinors nettverk og de positive samfunnsøkonomiske virkningene av
konkurranse mellom lufthavnene før gjennomføringsforskriften vedtas.

Sist endret: