Opplysninger

Høring - EU-kommisjonens grønnbok om erstatningssøksmål ved overtredelse av EF-traktaten art. 81 og 82

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Grønnboken og det interne arbeidsdokumentet fra Kommisjonen (Commission Staff Working Paper) redegjør for mulige hindringer for et mer effektivt system for erstatningssøksmål for overtredelser av EF-traktaten artikkel 81 og 82. Videre fremsettes ulike forslag for å løse disse problemene. Høringsuttalelsen inneholder Konkurransetilsynets merknader til forslagene i grønnboken.

 

Sist endret: