ingrid gullaksen_stort.jpg
Avdelingsdirektør Ingrid Kjeldstad Gullaksen

Kontaktpersoner

Konkurransedirektør Lars Sørgard
Pressetelefon 47 66 77 77
Pressefoto >>

 

Avdelingsdirektør Ingrid Kjelstad Gullaksen
Mobil:  97173834
Pressefoto >>

Petroleumsnæringen: Kjøpermakt kan være bra for konkurransen og forbrukerne

De siste årene har oljeprisen falt betydelig, og dette har tvunget frem endringer og kostnadskutt som i særlig grad har påvirket leverandørindustrien i petroleumsnæringen. Fra et konkurransefaglig ståsted er det likevel vanskelig å se at bruk av kjøpermakt vil kunne begrense konkurransen og skade forbrukerne.

Utredningen: Petroleumsnæringen og kjøpermakt >> (pdf)

Konkurransetilsynet har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet levert en overordnet beskrivelse av konkurranseforholdene i petroleumsnæringen og vurdert hvordan konkurransepolitiske virkemidler kan benyttes til å motvirke skadelige effekter av kjøpermakt.

– Kjøpermakt er i mange tilfeller gunstig for både samfunnet og kundene, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Kjøpermakt betyr at en innkjøper kan utløse konkurranse mellom leverandører og dermed oppnå lavere priser, men også stimulere leverandørindustrien til innovasjon.

– For at kjøpermakt skal være et konkurranseproblem må den sterke kjøperen også ha selgermakt. Oljeselskapene har begrenset mulighet til å påvirke sine salgspriser i de internasjonale markedene, og i de tilfellene er ikke Konkurransetilsynet bekymret, sier Sørgard.

Utredningen og konkurranseloven
Gjennom fusjonskontrollen og forbudsbestemmelsene om konkurransebegrensende samarbeid og utnyttelse av dominerende stilling kan Konkurransetilsynet gripe inn mot bruk av kjøpermakt som begrenser konkurransen og fører til at forbrukerne blir skadelidende.

– Konkurransetilsynets vurdering er at virkemidlene i konkurranseloven er tilstrekkelig til å kunne gripe inn mot eventuell konkurranseskadelig kjøpermakt i petroleumsnæringen, sier avdelingsdirektør Ingrid K. Gullaksen.

Oljeprisen og aktiviteten på sokkelen har stor påvirkning på forhandlingsmakten mellom leverandørindustrien og oljeselskapene.

– Vi har forståelse for at situasjonen for de berørte aktørene er krevende. Fra et konkurransefaglig ståsted er det likevel liten grunn til å frykte at bruk av kjøpermakt i petroleumsnæringen kan være skadelig for forbrukerne, sier Gullaksen.

Konkurransetilsynet har gitt en generell vurdering av petroleumsnæringen, uten å vurdere enkeltaktører.

Kronikk: Skader ikke konkurransen >>

 

BAKGRUNN FOR UTREDNINGEN

• Konkurransetilsynet skal gi Nærings- og fiskeridepartementet en overordnet beskrivelse av konkurranseforholdene i petroleumsnæringen, herunder også leverandørindustrien.

• Konkurransetilsynet skal gi en vurdering av om og eventuelt hvordan konkurransepolitiske virkemidler, særlig håndhevelse av konkurranseloven, kan benyttes til å motvirke eventuelle skadelige virkninger som følge av utnyttelse av kjøpermakt.


Kilde: Nærings- og Fiskeridepartementet >>

KJØPERMAKT

  • Kjøpermakt innebærer at en kjøper har mulighet til å påvirke betingelsene den kjøper varer og tjenester for.

  • En bedrift med kjøpermakt kan presse ned innkjøpsprisene, stimulere leverandørene til økt innovasjon, øke kvaliteten på varene eller bidra til å forbedre tilbudet på andre måter

  • En sterk kjøper vil ha en egeninteresse i at leverandørindustrien er konkurransedyktig og preget av et nødvendig mangfold og innovasjon.

  • Det er få saker som gjelder inngrep mot konkurransebegrensende kjøpermakt, også internasjonalt.
Publisert: